Το Βιβλιοπωλείο Κουρέτα και οι εκδόσεις ΚΑΚΤΟΣ, παρουσίασαν τη βραβευμένη ποιητική συλλογή του Αντώνη Φιλιππαίου«Animus nudus».

Το φωτορεπορτάζ.
Η ποιητική συλλογή «Animus nudus».
Ο ποιητής Αντώνης Φιλιππαίος.
Οι εκδόσεις ΚΑΚΤΟΣ.

Το βίντεο και το Live Streaming παρέχονται με την υποστήριξη της Streamia και του Bookia

Αντώνης Φιλιππαίος, εκδόσεις Κάκτος

Για την ποιητική συλλογή και τον ποιητή μίλησαν:

Αντώνης Φιλιππαίος, εκδόσεις Κάκτος

Με μουσική επένδυση από το Ωδείο Παλαιού Φαλήρου και φιλική συμμετοχή από την Ανώτερη Σχολή Χορού «Αλέξανδρος Χατζιάρας».

«Το διάβασες; Πες τη γνώμη σου στο Bookia!»
Βαθμολόγησε στο Bookia αυτό το βιβλίο και γενικά τα βιβλία που διαβάζεις!

Αντώνης Φιλιππαίος, εκδόσεις Κάκτος

– Σε ποιο δύσβατο μονοπάτι οδηγείται μια ψυχή που ξεγυμνώνεται;
– Σε εκείνο της λύτρωσης.
– Μέχρι πού θα μπορούσε να φτάσει για τον έρωτα;
– Έως τα πέρατα του φωτός.
– Πόσες κραυγές του έρωτα μπορούν να σπάσουν όρκους σιωπής;
– Όσες και οι λέξεις που ανασταίνονται μέσα από τα χείλη, αποκαλύπτοντας τα μυστικά της ψυχής…

Ο Αντώνης Φιλιππαίος γεν­νή­θη­κε το 1980 στην Α­θή­να. Ήδη α­πό την ε­φη­βεί­α ξε­κί­νησ­ε τα πρώ­τα του βή­μα­τα στην ποί­η­ση και έ­λα­βε αρ­κε­τές δια­κρί­σεις. Με­τά το Λύ­κειο έ­ζη­σε για δύ­ο χρό­νια στην Ι­τα­λί­α για ε­πι­μορ­φω­τι­κούς λό­γους. Ε­πι­στρέ­φο­ντας στην Ελ­λά­δα α­πέ­κτη­σε πτυ­χί­ο Ιτα­λι­κής Γλώσ­σας και Φι­λο­λο­γί­ας στο Πα­νε­πι­στή­μιο Α­θη­νών και έ­κα­νε σπου­δές στις Διε­θνείς και Ευ­ρω­πα­ϊ­κές Σχέ­σεις.

Ζει μό­νι­μα στην Α­θή­να και ερ­γά­ζε­ται στον ι­διω­τι­κό το­μέ­α.

Η συλ­λο­γή αυ­τή α­πο­τε­λεί το πρώ­το του εκ­δο­τι­κό εγ­χεί­ρη­μα στην ποί­η­ση, που εί­ναι η με­γά­λη του α­γά­πη και τον συ­νο­δεύ­ει δη­μιουρ­γι­κά ό­λα αυ­τά τα χρό­νια. Πρόσφατα τιμήθηκε με το Βρα­βείο «Ανακρέων» στον 3ο Πα­γκό­σμιο Διαγωνισμό Ποίησης «Κ. Π. Κα­βά­φης».

Προσθήκη σχολίου

Your email address will not be published. Required fields are marked *