Ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου (Σ.ΕΚ.Β) και οι εκδόσεις Κάκτος διοργανώνουν εκδήλωση στην οποία θα μιλήσει η Ερευνήτρια – Συγγραφέας, Αλ­τά­νη Πα­λι­ο­γιά­ννη.

«Άρρητοι λόγοι: Δύο αντιφατικές έννοιες», ομιλία της Αλ­τά­νη Πα­λι­ο­γιά­ννη
Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου – 7:30 μμ
47ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Ζάππειο, σκηνή «Ο. Ελύτης»

Αντώνης Φιλιππαίος

Ἡ Ἀλ­τά­νη Πα­λι­ο­γιά­ννη, κό­ρη τοῦ Γε­ωρ­γί­ου Ἀρ­γύ­ρη καὶ σύ­ζυ­γος τοῦ Ἰ­ω­άν­νη Πα­λι­ο­γιά­ννη, γεν­νή­θη­κε στὴν Ἀ­λε­ξάν­δρεια τῆς Αἰ­γύ­πτου τὸ 1933.

Ἀ­πε­φοί­τη­σε α­πὸ τὸ Ἀ­βε­ρώ­φει­ο Γυ­μνά­σιο Ἀ­λε­ξαν­δρεί­ας καὶ συ­νέ­χι­σε τὶς σπου­δὲς τῶν ἀρ­χαί­ων Ἑλ­λη­νι­κῶν μὲ τὸν ἀ­εί­μνη­στο φι­λό­λο­γο κα­θη­γη­τὴ Π. Ξέ­νο. Γνωρίζει Γαλ­λι­κά, Ἀγ­γλι­κὰ καὶ Ἰ­τα­λι­κὰ, καὶ ἐ­σπού­δα­σε μου­σι­κὴ καὶ θε­ω­ρί­α τῆς μου­σι­κῆς στὸ Ὠ­δεῖ­ο τῆς Ἀ­γί­ας Και­κι­λί­ας τῆς Ρώ­μης (Conservatorio di Santa Cecilia di Roma) καὶ στὴν Βα­σι­λι­κὴ Μου­σι­κὴ Σχο­λή (Royal School of Music) τοῦ Λον­δί­νου. Ἔ­κτο­τε ἀ­σχο­λή­θη­κε μὲ τὴν με­λέ­τη τῶν ἀρ­χαί­ων μυ­θο­λο­γι­κῶν καὶ φι­λο­σο­φι­κῶν κει­μέ­νων.

Ἔ­γι­νε γνω­στὴ γιὰ τὸ συγ­γρα­φι­κὸ καὶ ἐ­ρευ­νη­τι­κό της ἔρ­γο, τὸ ὁ­ποῖ­ο ἀ­πο­τε­λεῖ­ται ἀ­πὸ μί­α σει­ρὰ 9 βι­βλί­ων μὲ τὸν γε­νι­κὸ τίτ­λο «ΑΡΡΗΤΟΙ ΛΟΓΟΙ» ἀ­πὸ τὶς Ἐκ­δό­σεις Γε­ωρ­γιά­δη. Ἂν καὶ αὐ­το­τε­λῆ τὰ βι­βλί­α, συ­νέ­χον­ται με­τα­ξύ των. Τὸ 1ο βι­βλί­ο τῆς σει­ρᾶς ἐ­ξε­δό­θη τὸ ἔ­τος 2000 μὲ ὑ­πό­τιτ­λο «Ἐ­πί­δαυ­ρος, Θό­λου ἀ­πο­κά­λυ­ψις» ἀ­πὸ τὶς Ἐκ­δό­σεις «Ἰ­δε­ο­θέ­α­τρον», καὶ ἐ­πα­νεκ­δό­θη­κε 5 φο­ρές. Γιὰ πρώ­τη φο­ρὰ παγ­κο­σμί­ως ἀ­πε­κα­λύ­φθη ὅ­τι στὴν κά­το­ψη τῆς Θό­λου εἶ­ναι ἀ­πο­τυ­πω­μέ­νο τὸ ἡ­λι­ο­κεν­τρι­κὸ σύ­στη­μα.

Ἀ­πὸ τὸ ἔ­τος 1997 ξε­κί­νη­σε πα­ρου­σί­α­ση τοῦ ἔρ­γου της στὸ «Ἰ­δε­ο­θέ­α­τρον» τοῦ Ρα­δά­μαν­θυ Ἀ­να­στα­σά­κη, καὶ ἀ­πὸ τὸ ἔ­τος 2002 ἕ­ως καὶ τὸ 2013 ἔ­κα­νε ὁ­μι­λί­ες καὶ φρον­τι­στή­ρια σὲ τα­κτὰ ἑ­βδο­μα­δια­ῖα καὶ μη­νια­ῖα δι­α­στή­μα­τα σὲ εὐρὺ κοι­νό, τὰ ὁ­ποῖ­α ὠρ­γά­νω­νε ἡ ἑ­ται­ρεί­α ΑΛΣ Α.Ε. Τὴν ἴδια περίοδο εἶ­χε δι­κή της ἑ­βδο­μα­δια­ία ὡ­ρια­ία ἐκ­πομ­πὴ φι­λο­σο­φι­κοῦ πε­ρι­ε­χο­μέ­νου στὸν τη­λε­ο­πτι­κὸ σταθ­μὸ BLUE SKY μὲ τίτ­λο «ΑΡΡΗΤΟΙ ΛΟΓΟΙ». Τὸ σύ­νο­λο τῶν 242 ἐκ­πομ­πῶν ἔ­χει ἀ­ναρ­τη­θεῖ στὸ δι­α­δί­κτυ­ο.

Προσθήκη σχολίου

Your email address will not be published. Required fields are marked *