«69 ημέρες Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία», εκ­δή­λω­ση της Πρω­το­βου­λίας Πο­λι­τών κα­τά της Ρω­σι­κής εισβο­λής και του πο­λέ­μου, της Ουκρα­νο­ελ­λη­νι­κής Κοι­νό­τη­τας Θεσ­σα­λο­νί­κης και των εκ­δό­σεων Επί­κε­ντρο
🎥 #LiveStreaming 🗓 Τρίτη 3/5ου ⏰ 7:00′
📌 Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, Αίθου­σα «Μα­νό­λης Ανα­γνω­στά­κης»

Η «Πρω­το­βου­λία Πο­λι­τών κα­τά της Ρω­σι­κής εισβο­λής και του πο­λέ­μου», η «Ουκρα­νο­ελ­λη­νι­κή Κοι­νό­τη­τα Θεσ­σα­λο­νί­κης» και οι «εκ­δό­σεις Επί­κε­ντρο» σας προ­σκα­λούν στην εκ­δή­λω­ση:
📖 «69 ημέρες Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία»

Στην εκδήλωση μιλούν:
✅ Αντώ­νης Μα­νι­τά­κης, ομό­τι­μος κα­θη­γη­τής ΑΠΘ
✅ Νι­κό­λας Σε­βα­στά­κης, κα­θη­γη­τής Α.Π.Θ., συγ­γρα­φέ­ας
✅ Γι­ώρ­γος Σκα­μπαρ­δώ­νης, συγ­γρα­φέ­ας
✅ Πέ­τρος Στά­γκος, ομό­τι­μος κα­θη­γη­τής ΑΠΘ
✅ Δη­μή­τρης Τρι­α­ντα­φυλ­λί­δης, συγ­γρα­φέ­ας, με­τα­φρα­στής.

Την εκ­δή­λω­ση χαι­ρε­τί­ζει η Αλε­ξάν­δρα Προ­τσέν­κο, Πρό­ε­δρος της «Ομο­σπον­δί­ας Ελ­λη­νι­κών Συλ­λό­γων Ουκρα­νί­ας».

Εκ μέ­ρους της Πρω­το­βου­λί­ας Πο­λι­τών χαι­ρε­τί­ζει ο Πα­ρα­σκευ­άς Πα­ρα­σκευ­ό­που­λος και εκ μέ­ρους της Κοι­νό­τη­τας ο Νί­κο Κο­σίν­γκι.

Τη συ­ζή­τη­ση συ­ντο­νί­ζει ο Εκ­δό­της & Συγ­γρα­φέ­ας, Πέ­τρος Πα­πα­σα­ρα­ντό­που­λος.
____________
Το Live Streaming παρέχεται με την υποστήριξη του Bookia (https://www.bookia.gr) και της Streamia (https://www.streamia.gr).

Προσθήκη σχολίου

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vlog Categories